0 produse
0 Ron

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a fost actualizată în conformitate cu GDPR (679/2016)

Pentru a utiliza site-ul nostru în continuare, trebuie să citești și să agreezi acești termeni
Informații generale

Site-ul perfectmedical.ro aparține societății PERFECT MEDICAL S.R.L. Acest document are rolul
de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul
utilizării Site-ului perfectmedical.ro. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal
reprezintă una dintre preocupările principale ale Site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR,
perfectmedical.ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre voi. Scopul colectării datelor este
menționat mai jos. 

executarea unui contract la distanta (art.6, alin.1, lit.b), încheiat între un profesionist și
un consumator;

îndeplinirea unei obligații legale (art.6, alin.1, lit.c) care îi revine societății de a informa
consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea
anulărilor și a retururilor

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe
care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum sunt: nume și prenume, telefon,
adresă de livrare.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, perfectmedical.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal astfel:

• pentru executarea unui contract la distanță (art.6, alin.1, lit.b din Regulament), încheiat între un
profesionist și un consumator

• îndeplinirea unei obligații legale (art.6, alin.1, lit.c din Regulament) care îi revine societății
PERFECT MEDICAL S.R.L. de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea,
facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor și a retururilor

• pentru livrarea produselor comandate. Nu sunteți obligați să furnizaţi datele, însă prin refuzul
vostru, nu veți putea comanda produse de pe site-ul nostru.

• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a
asigura soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest
scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Conform Legii, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să

solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de
mail din contact . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și autorității de
supraveghere.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este
necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. E-mailurile primite de la
dumneavoatră, clienții noștri, vor fi păatsrate timp de un an, după care vor fi șterse automat din baza
de date.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul Site-ului  dezvăluie datele dumneavoastră
către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul site-ului  în desfășurarea
activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT ori către
autoritățile publice centrale/locale), în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru livrarea comenzilor;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara
României.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de
persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de
către deținătorul site-ului, conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt
prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai
datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de
către deținătorul site-ului  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și
completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care
au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune
eforturi disproporționate.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se
aplică unul dintre următoarele motive:

-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății
informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află
operatorul.

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând
în schimb restricționarea utilizării lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i
le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a
opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică
dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o
modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca
aceste date să fie transmise de către dețintorul site-ului  către alt operator de date, în măsura în care
sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea
unei solicitări conform celor indicate mai jos;

-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele
care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului de site  sau în temeiul
interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul site-ului  poate demonstra că are motive
legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și
libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în
instanță;

-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate
în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei
decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care
produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt
prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de
email din pagina de contact.

Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către deținătorul site-ului și nu sunt
înstrăinate către terți decât în condițiile menționate mai sus.

Dacă aveți nelămuriri privitoare la utilizarea datelor voastre pe acest site, vă rog să ne scrieți pe
adresa de e-mail menționată în pagina de contact.