0 produse
0 Ron

Termeni și condiții

Stimate client,

Prin prezenta va comunicam ca, incepand cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera lor circulatie, stipulate in Regulamentul (UE) 2016/679.

In acest sens, ne angajam sa asiguram securitatea datelor d-voastra cu caracter personal, sa le protejam impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat asupra lor.

Scopul prelucrarii datelor personale

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de reprezentant legal sau conventional al partenerului contractual al Societatii, persoană de contact sau persoana implicata din partea partenerului contractual în încheierea și executarea contractului încheiat cu Societatea, partenerii contractuali reprezentand furnizorii de servicii și/sau bunuri, colaboratorii si intermediarii, prestatorii de servicii.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos pentru următoarele categorii de persoane vizate și pentru următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 

SCOP

TEMEI LEGAL

Reprezentanți, persoane de contact, precum și orice alte persoane implicate în încheierea și executarea contractelor incheiate intre Societate si furnizorii/prestatorii de servicii și/sau bunuri si colaboratorii/intermediarii sai (incluzand furnizori de bunuri, furnizori de servicii de audit privind calitatea si siguranta produselor, furnizori de servicii de laborator ce realizeaza analiza proprietatilor fizico-chimice ale produselor, locatori, prestatori de servicii, prestatori servicii de merchandising)

1

Gestionarea și dezvoltarea relației contractuale cu partenerii contractuali, inclusiv gestionarea contractelor, activități cotidiene de afaceri, monitorizarea executării obligațiilor contractuale.

Interes legitim - reprezentat de interesul comun al Societății și al partenerului său contractual de a desfașura o relație comercială.

2

Realizarea plăților datorate de către Societate în raport cu furnizorii/prestatorii de servicii si/sau bunuri; gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor; păstrarea documentelor justificative (e.g. contracte, documente de livrare, facturi) încheiate de Societate cu părțile contractante în vederea justificării plăților (scopuri financiar-contabile).

Interes legitim - reprezentat de interesul comun al Societății și al partenerului său contractual de a desfașura o relație comercială.
Indeplinirea unei obligatii legale ce revine Societatii.

3

Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.

Interesul legitim al Societatii de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform contractului comercial.
Obligatia legala ce revine Societatii de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare si extrajudiciare, in legatura cu incheierea si executarea contractului.


Categorii de date cu caracter personal


Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate avand in vedere scopurile specificate mai sus sunt in general datele de contact ale persoanelor vizate, necesare in vederea derularii relatiei de afaceri cu respectivul partener, respectiv numele, prenumele, functia, numarul de telefon, adresa de email si semnatura (atunci cand in atributiile persoanei vizate intra si semnarea unor documente in relatia cu Societatea).
In privinta reprezentantilor sau persoanelor de contact ale partenerilor contractuali implicati in completarea si emiterea documentelor de livrare sau a unor documente financiar-contabile (e.g facturi), pe langa datele cu caracter personal mai sus mentionate, vor fi procesate si numarul, seria si data emiterii cartii de identitate a acestora si codul numeric personal, completate pe respectivele documente.
In ceea ce priveste lucratorii comerciali ori promoterii sunt prelucrate urmatoarele categorii de date: nume, prenume, marime echipamente, numarul, seria si data emiterii cartii de identitate a acestora si codul numeric personal, acolo unde gestionarea contractelor incheiate cu partenerii contractuali presupun si prelucrarea unor asemenea date apartinand persoanelor implicate in derularea contractului.

Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea a colectat datele cu caracter personal, ca regula generala, de la persoana vizata sau, in anumite cazuri justificate de necesitatile derularii activitatii, de la partenerul (angajator al persoanei vizate).

Destinatarii datelor cu caracter personal


Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, care desfășoară activități de management și consultanță în management, precum și furnizori ai unor aplicații software prin care sunt desfășurate activități de gestiune a documentelor contractuale, a documentelor de livrare, a documentelor financiar contabile etc. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii, conform obligatiilor pe care persoana imputernicita si le asuma fata de Societate și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Alte terte parti la care apeleaza Societatea nu au rolul de a prelucra datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți de asigurare, societati care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori, diverse categorii de consultantisau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Agenția Națională pentruAdministrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si entitatile din subordine, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si entitatile din subordine, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor si entitatile din subordine; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European.

Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

 

 

SCOP

DURATA

Reprezentanți, persoane de contact, precum și orice alte persoane implicate în încheierea și executarea contractelor incheiate intre Societate si furnizorii/prestatorii de servicii și/sau bunuri

1

Gestionarea și dezvoltarea relației contractuale cu partenerii contractuali, inclusiv gestionarea contractelor, activități cotidiene de afaceri, monitorizarea executării obligațiilor contractuale.

 

 

 

Durata derularii contractului, precum și perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societatii, avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.

2

Realizarea plăților datorate de către Societate în raport cu furnizorii/prestatorii de servicii si/sau bunuri; gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor; păstrarea documentelor justificative (e.g. contracte, documente de livrare, facturi) încheiate de Societate cu părțile contractante în vederea justificării plăților (scopuri financiar-contabile).

3

Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.


Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării ?

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat.

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Securitatea prelucrării datelor.

Societatea vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Drepturi

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, persoanelor carora li se prelucreaza date cu caracter personal, le sunt recunoscute urmatoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat- dreptul de a va fi furnizate informatii corecte de procesare, fiind asigurata transparenta in ceea ce priveste modul de utilizare a datelor cu caracter personal;
Dreptul de acces la date- dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele d-voastra, iar in caz afirmativ, dreptul de a avea acces la respectivele date;
Dreptul la rectificare- dreptul de a fi rectificate, fara intarzieri nejustificate, datele personale inexacte;
Dreptul la stergerea datelor‘’dreptul de a fi uitat’’- dreptul de a va fi sterse datele, fara intarzieri nejustificate, daca acestea au fost prelucrate ilegal, fara consimtamantul d-voastra sau daca nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii- dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
Dreptul la portabilitatea datelor- dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator;
Dreptul la opozitie- dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri.

Contact si suport privind drepturile cu caracter personal

Orice cerere privind exercitarea drepturilor mentionate mai sus va fi transmisa in scris prin:
-          Posta: Com.Bors, Sat Santion nr 684, Jud.Bihor, Cod postal 417272;
-          Telefon/Fax: 0359-461-311, de luni pana vineri intre orele 8:00-16:00;
-          E-mail: perfectmedical@yahoo.com, contact@perfect-medical.ro
In cazul in care considerati ca, legat de acest subiect, un drept al d-voastra v-a fost incalcat, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 Asigurandu-va de intreaga noastra consideratie, va multumim